Vervelend dat u bij een schade betrokken bent geweest, maar we gaan u gelijk helpen!
Hieronder treft u een schadeformulier aan. Dit formulier kunt u gebruiken wanneer het geen aanrijdingsschade betreft.

U kunt de gegevens van de schade direct vanaf uw scherm invullen. Mocht u bepaalde gegevens (nog) niet weten laat deze dan achterwege.

We maken het u graag makkelijk.

Jouw gegevens
Verzekeringsgegevens
Wat is er gebeurd
Wat is beschadigd of verloren gegaan

Ondergetekende verklaart: vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben verstrekt en beantwoord en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; dit formulier en de eventueel nog te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; en van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

Dit formulier werd digitaal ingevuld via de website van Meelen Assurantien Voor zover nodig wordt Meelen Assurantien hiermee door de aanvrager gemachtigd dit formulier namens hem/haar rechtsgeldig te ondertekenen.